Etik Komisyonu

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİK KOMİSYONU

           5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, 04.03.2019 tarih, 123 sayılı Başkanlığımızca idari görevliler arasından aşağıdaki personelden Adıyaman  Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

FAALİYETLER

           Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir. Hizmet içi eğitim programlarına etik konuların dahil edilmesine karar verilmiştir.

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

         Kamu Hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışla;

Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak,ihtiyaçlarını en etkin ,hızlı ve verimli bir biçimde karşılamak ,hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini arttırmak için çalışmayı;

Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü doğrultusunda yerine getirmeyi,

Din,Dil,Felsefi inanç,siyasi düşünce,ırk,yaş,bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan,fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

Görevimi görev ile ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan maddi ve manevi fayda ve bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan herhangi bir özel menfaat beklentisi içerisinde olmadan yerine getirmeyi;

Kamu Malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı bu mal ve kaynakları israf etmemeyi ,

Kişilerin dilekçe bilgi edinme şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı hizmetten yararlananlara çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhatablarıma karşı ilgili nazik ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

Kamu görevlileri etik kurulunca hazırlanan yönetmelikler ile belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 ETİK KOMİSYON ÜYELERİ

 

Başkan                       : Ramazan Oruç (Başkan Yardımcısı)                   

Komisyon Üyesi           : Aysun Hallaç (İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürü)

Komisyon Üyesi          : Ali Doğan (İtfaiye  Müdürü)

Komisyon Üyesi          : Mustafa Güzel (Hukuk İşleri Müdürü)